Labdaros ir paramos fondas – tai neturinti narių ne pelno organizacija, kurios veiklos tikslai yra labdara arba (ir) parama mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitoms Labdaros ir paramos įstatymo nustatytoms sritims. Ne pelno organizacija – tai įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas juridinio asmens teises turintis subjektas, kurio veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Labdaros ir paramos fondų buhalterinė apskaita

Labdaros ir paramos fondai (LPF), kaip pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, veda buhalterinę apskaitą, ruošia finansines ataskaitas ir finansinių rezultatų aiškinamuosius raštus, veiklos rezultatų ataskaitas, rengia metines ataskaitas. Veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą bei jos panaudojimą. Taip pat ataskaitoje pateikiama informacija apie LPF suteiktą paramą ir (ar) labdarą. Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą, LPF ataskaitos skelbiamos viešai.

Labdaros ir paramos fondų finansavimo šaltiniai gali būti:

  • tikslinis finansavimas,
  • juridinių ir fizinių asmenų parama,
  • ES parama,
  • nario mokesčiai,
  • bendrijų narių tiksliniai įnašai ir įmokos,
  • kitas finansavimas.
Labdaros ir paramos fondų apskaita

Profesionali LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ apskaita Jūsų nepelno siekiančiai organizacijai. Aptarkite bendradarbiavimo galimybes su Apskaita.lt komanda jau dabar!